แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันอุทกภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ตามแผนป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติกรณีเกิดอุทกภัย เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต